КАКО МОЖЕМЕ ДА СЕ БОРИМЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА?

Всушност секој поединечно треба да се залага и да ги поддржи напорите во борбата против корупцијата. Покрај тоа, постојат многу групи, неладини и владини институции, вклучително министерства, коишто се активни во борбата против корупцијата. Борбата против корупцијата на национално ниво бара активно и упорно учество на многу организации: владини агенции, меѓународни институции, невладини организации, приватниот и граѓанскиот сектор и медиумите. И – она што е најважно – овие заложби мораат да бидат поддржувани од релевантните групи и секоја индивидуа поединечно. Искуствата од другите земји покажуваат дека борбата против корупцијата може навистина да биде многу ефективна. Но, оваа борба мора да биде сеопфатна, долгорочно ориентирана и општествено инклузивна. И мора да биде заснована на цврста волја и цврста одлучност на страната на општествените групи за да му се спротивстават на таквото однесување, коешто е широко распространето и познато секому со векови.

Државната комисија за спречување корупција е клучното тело за борба против корупцијата во земјата. Таа особено работи на спречување корупција и има за цел:
• да ги едуцира јавните и државните службеници, носителите на функции, локалните функционери и нивните заменици,невладините организации како и претставниците од приватниот сектор, учениците и студентите;
• да врши истражувања за размерот, формите, причините и механизмите за корупција во различни области;
• да служи како институција за контакт за пријавување корупција и за проследување на овие пријави до други надлежни институции;
• давање придонес и поддршка на заложбите на регионалните и меѓународните организации и спроведување на заеднички проекти со локални и меѓународни партнери;
• информирање на јавноста преку прес-конференции и медиумски настани;
• развој и спроведување на нова кампања за подигнување на јавната свест “Пресечи го кругот”, којашто има за цел да ги информира и охрабри поединците и групите за најдобрите опции за борба против корупцијата.

КАКО МОЖЕШ ДА ПРИЈАВИШ КОРУПЦИЈА ИЛИ СОМНИТЕЛНИ СЛУЧАИ?
Корупциски активности можат да се пријават на повеќе надлежни органи. Поради тоа начинот на пријавување на корупција или на можна корупција е различен од институција до институција: може лично, по телефон, по е-пошта, преку Интернет, по СМС или на Twitter.
Корупција може да се пријави на следните органи и институции institutions:

Државна комисија за спречување корупција:
Даме Груев бр. 1,
1000 Скопје,
Тел. 071 262 420
е-пошта: dksk@dksk.org.mk

Transparency International:
Naum Naumovski Borce 58, П. фах 270,
1000 Скопје,
www.transparency.mk,
info@transparency.mk,
Тел. +389 2 3217000,
Факс: +389 2 3217000.
Пријавување по е-пошта, телефон, преку Интернет, СМС, Twitter.
Пријавувањето останува доверливо.
Јавно обвинителство: Министерство за правда: Министерство за здравство: Министерство за економија: Полиција: Царина: Управа за јавни приходи:

Често поставувани прашања: Каде можам да пријавам корупција или сомневање за корупција? На кој начин можам да пријавам корупција или сомневање за корупција? Кои закои ја третираат корупцијата? (линк да стави New Moment) http://www.dksk.org.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=30 Дали ДКСК врши истраги и подигнува обвинителни акти? (линк до веб страницата на ДКСК со релевантни информации да стави New Moment) ДКСК не е надлежна да спроведува истраги, но нејзините вработени ќе ги примат поплаките на граѓаните и ќе ги официјализираат. Потоа ДКСК ќе ги проследи овие пријави до Единицата за борба против корупција и организиран криминал или до друг надлежен орган. Целиот процес е доверлив. http://www.dksk.org.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=141 Kој може да се обрати до ДКСК и што спаѓа во надлежност на ДКСК http://www.dksk.org.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=13

Линкови (коментирани со куси објаснувања, да се дополнат во текот на следните месеци months): Wikipedia: Твининг проект: http://www.anticorruption.mk/home.html ДКСК: www.dksk.org.mk Анти-корупциски портал: http://www.anticorruption-macedonia.org/ Општо јавно обвинителство: Министерство за внатрешни работи (МВР): Министерство за правда: Агенција за катастар: Централен депозитар за хартии од вредност: Матична служба: Агенција за управување со одземен имот: Државен завод за ревизија: Transparency International – независна, глобална антикорупциска коалиција: http://www.transparencyinternational.eu/ Transparency International (локална филијала): http://www.transparency.org.mk/ Извештаи за напредокот во борбата против корупцијата: www.undp.org/content/undp/en/home.html (United Nations Development Programme, UNDP) www.oecd.org/#countriesList/ (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) www.sigmaweb.org/publications/sigmaassessmentreports.htm (Sigma, a joint initiative of European Union and O